Русская версия Slovenščina English

O prameňoch jednoty slovanských národov sa diskutovalo na Medzinárodnej konferencii „Hľadanie jednoty. Ruský jazykový zväz“

Dňa 2. apríla 2021 sa konala Medzinárodná vedecká a praktická videokonferencia „Hľadanie jednoty. Ruský jazykový zväz“ venovaná otázkam jednoty ruského a ďalších slovanských národov a vedeckému dedičstvu akademika Ruskej akadémie vied (RAV), slavistu Olega Trubačova.

Téma konferencie sa zhoduje s názvom knihy vedca „Hľadanie jednoty“, v ktorej autor približuje kľúčovú úlohu jazyka: „Žiadna skutočne veľká krajina sa nekončí tam, kde končí jej územie. Oveľa ďalej sa rozprestiera kultúrny vplyv veľkej krajiny a tento vplyv takmer vždy pôsobí prostredníctvom jej jazyka.“

Významný ruský lingvista a slavista 20. storočia stelesňuje „celú epochu v jazykovede“. Cez výskum pôvodu slov v slovanských jazykoch a výskum slovanských vlastných mien potvrdzoval spoločné jazykové základy slovanského sveta.

Jeho základné dielo „Etymologický slovník slovanských jazykov. Praslovanský lexikálny fond“ sa stalo obrovským prínosom pre svetovú vedu. Za toto unikátne dielo bol akademik Oleg Trubačov ocenený prvou Zlatou medailou V. I. Daľa, ruského spisovateľa, autora Výkladového slovníka živého veľkoruského jazyka.

V roku 1995 mu bol Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach udelený čestný titul Doctor honoris causa za vedecký prínos v oblasti slavistiky a bol ocenený Zlatou medailou P. J. Šafárika, slovenského a českého slavistu a básnika.

Konferenciu organizoval Medzinárodný fond slovanskej písomnosti a kultúry (Rusko). Konferencie sa zúčastnili známi slavisti, verejne činné osoby, žiaci a pokračovatelia diela akademika. S dojemným privítaním vystúpila manželka akademika Galina Bogatova, známa ruská lingvistka a rusistka, ktorá významne prispela vo veci zachovania dedičstva akademika Trubačova.

So zaujímavým referátom vystúpil prvý viceprezident Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry (Slovensko) profesor Dmitrij Klimov. Priblížil súčasné otázky jazykovedy, zdôraznil význam zachovania dedičstva akademika Trubačova, poskytol prehľad o historických okolnostiach vzniku slovanského štátu, porozprával o existencii viacerých faktorov spájajúcich slovanské národy.

Osobitne zdôraznil význam a činnosť Ruského centra v Bratislave, Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry (Slovensko) a jeho Prezidenta, profesora Igora Bondarenka pre upevnenie humanitnej spolupráce a priateľských vzťahov medzi slovanskými národmi.