Русская версия Slovenščina English

Misia

Hlavným cieľom fonda je kooperácia a zjednotenie činností organizácií a jednotlivcov na posilnenie väzieb a spolupráce medzi slovanskými národmi, diaspórami, krajinami a ľudmi v rámci kultúrnej sféry.

Dôraz sa kladie najmä slovanským jazykom a písomnosti ako kľúčovému elementu kultúry.

Známy akademik a slavofil Oleg Trubačev povedal: «Ani jedna naozaj veľká krajina sa nekončí tam, kde sa končia jej hranice. Oveľa ďalej pôsobí kultúrny vplyv veľkej krajiny, ktorý prakticky vždy pracuje cez jej jazyk».

Väčšina odborníkov slovanskej vzájomnosti poukazuje na jej slovenský pôvod. Československý básnik a kňaz Ján Kollár vytvoril koncepciu slovanskej komunity ako celku – slovanského národa. Jeho traktát «O literárnej vzájomnosti medzi rozličnými kmeňmi a nárečiami slovanského národa», venovaný vzájomným vzťahom a spolupráci slovanských národov, je doteraz zaujímavý pre súčasníkov.

Medzi najlepšie diela slovanskej myšlienky patria spisy Ľudovíta Štúra. Vo svojej známej eseji «Panslavizmus a naša krajina» ... «odhaľujúce vnútornú podstatu charakteru a bytia, duchovný a morálny systém..., národnú dušu slovanskej rasy», a tiež «určujúce kultúrno-historické miesto a svetové uznávanie slovanstva medzi ostatnými národmi a kultúrami na čele s Ruskom».

Spisovateľ F.M. Dostojevskij písal vo svojom denníku o význame všetkých slovanov a o roli Ruska: «Rusko si vždy bude vedomé toho, že je centrom slovanskej jednoty...Jediný cieľ je ten, ktorý pred seba postaví Rusko, nezištne slúžiac slovanom bez potreby ich vďaky, slúžiac ich morálnemu (a nie iba politickému) znovuzrodeniu vo veľký celok. Len vtedy všetci slovania povedia ľudstvu svoje nové slovo».