Русская версия Slovenščina English

Nanebovstúpenie Pána 13. júna 2024

Jeden z dvojsviatkov cirkevného roka, Nanebovstúpenie Pána, budú pravoslávni kresťania sláviť v roku 2024 13. júna. V tento deň si pripomínajú nanebovstúpenie vzkrieseného Ježiša Krista. Nanebovstúpenie nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista je cirkevný sviatok, ktorého základom je udalosť nanebovstúpenia Ježiša Krista. Podľa historikov sa uskutočnila v polovici mája 30. roku 1. storočia n. l. na Olivovej hore východne od Jeruzalema.

Sviatok sa u pravoslávnych oslavuje 40. deň po sviatku Veľkej Paschy. V tento deň podľa Mojžišovho zákona rodičia prinášali do chrámov deti po narodení. Podľa toho mal aj Ježiš Kristus na 40. deň po svojom zmŕtvychvstaní vstúpiť do nebeského chrámu. Podľa Markovho a Lukášovho evanjelia, ako aj knihy Skutkov svätých apoštolov sa Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní 40 dní zjavoval apoštolom, rozprával im o Božom kráľovstve a pripravoval ich na nadchádzajúcu službu. Podľa Lukášovho evanjelia Pán potom zaviedol apoštolov na Olivovú horu a povedal im o prichádzajúcom Božom kráľovstve a o tom, že čoskoro na nich zostúpi Boží Duch a budú pokrstení Duchom Svätým. Potom ich Pán požehnal a vystúpil do neba.