Русская версия Slovenščina English

Programs of Russian language courses

KURZY RUSKÉHO JAZYKA

Vybertesisvoj programA1. ÚPLNÍ ZAČIATOČNÍCI


Začneme sa učiť ruskýjazyk odzačiatku, krokzakrokom, čítať, písaťirozprávať.


A2. ZAČIATOČNÍCI


Zopakujemesi to, čoužvieme a spravímeveľkýkrokvpred: naučímesamnohonovýchslov, budemesazaoberaťgramatikou, čítať a prekladaťkrátketexty, naučímesahovoriťporusky a "prežiť" v ruskyhovoriacomprostredí.


B1. MIERNE POKROČILÍ


V týchtoskupináchsaužnašištudentinebojarozprávaťporusky, učiasariešiťprakticképroblémy, ktoréprinášakaždodennýživot. Zaoberámesatunielengramatikou a slovnouzásobou, ale ajhraním, počúvanímpiesní, čipozeranímfilmov v ruskomjazyku.


B1-В2. MIERNE POKROČILÍ


Výučbajazykanatejtoúrovni je veľkýmkrokomvpred. Rozšírenieslovnejzásoby a zložitejšiagramatika, ale ajsledovaniefilmov a počúvanietextov - to všetkoakopríprava k zloženiuskúšky a získaniucertifikátu. Po absolvovanítohtokurzusavámbudedobre a sebavedomokomunikovať v ruštine.


B2. STREDNE POKROČILÍ


Po ukončenítohtokurzuužnašištudentivediariešiťkaždodennéproblémy a ľahkokomunikujú s rôznymiľuďminarôznetémy. Vediasiprečítaťnoviny a časopisy, pozerať filmy v ruštine bez titulkov, čiobratnepoužívaťrôzneštýlyreči.


C1. VYŠŠIE POKROČILÍ


Toto je skupina pre plynulohovoriacichľudí. Voľnédiskusienaľubovoľnétémy, žívákomunikácia, hry, spisovnýpísanýjazyk, sledovanie a diskusia o aktuálnomdianí – totovšetko je súčasťou C1 kurzu.


Program "Ruskýjazykbiznisu“


Program je určenýbiznismenomspoločností, ktorémajúobchodnéstyky s ruskýmipartnermi, pracovníkomzahraničnéhoobchodu, študentomškôlekonomickéhosmeru, zahraničnýmodborníkom a manažéromnastrednej a vyššejpozícii, ktorípracujú v ruskýchspoločnostiach.