Русская версия Slovenščina English

Zvyšovanie kvalifikácie vyučujúcich Ruského centra

V Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave už 4 roky fungujú kurzy ruského jazyka. Vyučujúci každoročne absolvujú zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom účastí na vedecko-praktických seminároch a konferenciách rusistov.

V dňoch 7. – 9. novembra 2019 sa vyučujúci centra zúčastnili na III. Viedenskom fóre učiteľov-rusistov z európskych krajín. Fórum poskytlo príležitosť na výmenu odborných skúseností, smerujúcu k vypracovaniu postupov pre využitie nových foriem a metód vyučovania ruského jazyka a literatúry, ruštiny ako cudzieho jazyka a vyučovania študijných predmetov v ruskom jazyku.

Vedúca kurzov ruského jazyka Natália Yadryšnikova vystúpila s referátom, v ktorom sa podelila o skúsenosti z činnosti Ruského centra v Bratislave. Implementácia inovatívnych metód vyučovania na otvorených hodinách, práca so slovenskými základnými a strednými školami a gymnáziami, vyučovanie ruského jazyka cez kultúru – tieto všetky otázky vyvolali záujem účastníkov fóra.

Počas fóra bola tiež prezentovaná učebná a metodická literatúra, elektronické vzdelávacie, interaktívne a informačné zdroje v oblasti vyučovania ruského jazyka, literatúry a kultúry, aj za účasti zástupcov ruských vydavateľstiev „Ruský jazyk. Kurzy“, „Zlatoust“, „Ruské slovo“, „Bilingva“.

Účastníci fóra navštívili dve bilingválne školy – Ruské gymnázium Meridián a Viedenskú ruskú školu. V rámci fóra vyučujúci tiež absolvovali vzdelávanie na tému „Jazyk a interkultúrna komunikácia, medzipredmetové vzťahy a osobitosti vyučovania literatúry pre žiakov a študentov, ktorí ovládajú ruštinu ako cudzí a ako druhý materinský jazyk“. Po ukončení fóra sa odovzdali certifikáty.

Tento rok sa vyučujúci Ruského centra taktiež zúčastnili II. Medzinárodnej konferencie „SLAVIA 2019 – Inovatívne prístupy k organizácii vzdelávacej činnosti vo vyučovaní slovanských jazykov a kultúr v teórii a metodike vzdelávania v Slovenskej republike, v Ruskej federácii a v ďalších krajinách“, VIII. Medzinárodného fóra rusistov krajín strednej a východnej Európy „Bratislavskije vstreči – 2019“, IV. Vedecko-praktickej konferencii rusistov „Metodické a literárne aspekty vyučovania ruštiny ako cudzieho jazyka“ a každoročného knižného veľtrhu.