Русская версия Slovenščina English

Stretnutie delegácie Ruského centra s vyučujúcimi Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dňa 18. apríla 2019 sa uskutočnilo stretnutie delegátovRuského centra pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúryv Bratislave s vyučujúcimi katedry slovanských jazykov Filozofickejfakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na čele delegácie bolivedúca kurzov ruského jazyka Natália Jadryšnikova a vyučujúca NatáliaČumak.

Na stretnutí boli prítomní vyučujúci univerzity – vedúca katedryMgr. Anita Račáková, PhD., jej zástupca Mgr. Martin Lizoň, PhD., vyučujúce doc.PhDr. Marta Kováčová, PhD. a doc. Viktória Liashuk, CSc. Predovšetkýmpoďakovali Ruskému centru za pomoc pri obdŕžaní zbierky kníh zo Surgutskejštátnej pedagogickej univerzity, ktorá je partnerom Univerzity Mateja Bela.

Na stretnutí sa rozoberali otázky vyučovania ruskéhojazyka, inovatívne metódy výučby a organizácia certifikačných skúšok preštudentov.

Stretnutie sa nieslo vo vrelej priateľskej atmosfére.Podarilo sa dohodnúť spoluprácu. Katedra dostala vynikajúce pomôcky prevyučovací proces – knihy v ruskom jazyku a časopisy „Russkij mir.ru“.