Русская версия Slovenščina English

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici prijala ako dar knihy v ruskom jazyku

V dňoch od 8. do 12. apríla navštívila Slovensko delegácia Surgutskej štátnej pedagogickej univerzity na čele s dekanom Filozofickej fakulty, doktorom filologických vied Dmitrijom Larkovičom. Delegácia pozostávala z výskumníkov a vyučujúcich z oblasti jazykovedného vzdelávania a žurnalistiky.

Univerzita je jednou z najväčších vysokých škôl Chantyjsko-mansijského autonómneho okruhu. So Slovenskom má univerzita tesné spojenie. Už niekoľko rokov spolupracuje s Univerzitou Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici.

Po návšteve Ruského centra v Bratislave išla delegácia do Banskej Bystrici. Ruských vedcov vrelo privítali rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. a ďalší slovenskí výskumníci a vyučujúci.

Členovia ruskej delegácie usporiadali pre študentov sériu prednášok o dejinách, kultúre a umení Jugry, zúčastnili sa priateľského stretnutia s rektorom UMB, odsúhlasili plán spoločných podujatí pre najbližšie dva roky, stali sa súčasťou poroty súťaže recitátorov ruskejpoézie.

Jednou z hlavných udalostí návštevy sa stalo odovzdanie kníh v ruskom jazyku ako dar pre knižnicu UMB od Surgutskej univerzity. Zbierka obsahovala diela ruských spisovateľov a básnikov, životopisné a vedecké práce a učebnice z literárnej vedy a dejín Ruska, metodickú literatúru a učebné pomôcky z lingvistiky, štylistiky, lexikológie, frazeológie a prekladu.

Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry (EFSPaK) v Bratislave sa aktívne zúčastnilo na príprave akcie odovzdávania kníh a pomohlo ich prepraviť. Ruské centrum tiež odovzdalo obom univerzitám ako dar zbierku kníh vojensko-historickej tematiky, ktorých spoluautorom je prezident EFSPaK profesor Igor Bondarenko. Knihy dostal aj každý člen ruskej delegácie.

Viac informácií:
https://www.umb.sk/aktuality/prijatie-delegacie-zo-surgutskej-statnej-pedagogickej-univerzity.html